Zásady ochrany osobných údajov

Dátum nadobudnutia účinnosti: 10. november 2021


Tieto zásady ochrany osobných údajov (spolu s našimi podmienkami poskytovania služieb a akýmikoľvek inými dokumentmi, ktoré sú v nich uvedené) stanovujú základ, na ktorom budeme spracúvať akékoľvek osobné údaje, ktoré od Vás získavame alebo ktoré nám poskytujete prostredníctvom aplikácie „klarify“ (ďalej len „aplikácia“), webovej stránky „klarify“ (ďalej len „webová stránka“) alebo prostredníctvom niektorých sociálnych sietí, ako uvádzame nižšie. Rovnako obsahujú pravidlá pre spracúvanie osobných údajov poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktoré získavame z verejne dostupných zdrojov.


Prečítajte si pozorne nasledujúce informácie, aby ste pochopili naše názory a postupy týkajúce sa Vašich osobných údajov a spôsobu, akým s nimi budeme zaobchádzať.


Používaním našej aplikácie a webovej stránky prijímate postupy uvedené v týchto zásadách.

 

KTO SME? (NAŠA IDENTITA A KONTAKTNÉ ÚDAJE)

Aplikáciu a webovú stránku vám poskytuje naša spoločnosť ALK e-com A/S, ktorá je pre účely spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom a ktorej kontaktné údaje sú uvedené nižšie (ďalej len „my“ alebo „náš“ vo všetkých gramatických tvaroch):

 

ALK e-com A/S
Bøge Allé 6
2970 Hørsholm
Dánsko

 

Registračné číslo našej spoločnosti (číslo CVR): 39266881

E-mail: support-sk@klarify.me

 

Prostredníctvom nižšie uvedených kontaktných údajov sa môžete obrátiť na našu zodpovednú osobu, ktorou je spoločnosť Bech-Bruun Advokatpartnerselskab:

 

Bech-Bruun Advokatpartnerselskab

CVR nr.: 3853 8071

Langelinie Allé 35

2100 Kodaň Ø

Dánsko

 

E-mail: dpo.alk@bechbruun.com

Funkcia bezpečného e-mailu cez: https://dpo.bechbruun.com/alk

Pokiaľ Vaša žiadosť obsahuje citlivé alebo tajné údaje, odporúčame Vám využiť funkciu bezpečného e-mailu.

AKÉ ÚDAJE SPRACÚVAME A PREČO

Vo všeobecnosti spracúvame Vaše osobné údaje iba vtedy, keď je to potrebné pre naše oprávnené obchodné účely, keď nám to prikazujú príslušné právne predpisy alebo ak nám Vaše osobné údaje poskytnete dobrovoľne (t. j. poskytnutím Vášho súhlasu).

 

Citlivé osobné údaje, ako napríklad údaje o zdravotnom stave, spracúvame, iba ak to umožňujú príslušné právne predpisy alebo ak nám dáte svoj výslovný a informovaný súhlas.

 

Prostredníctvom našej aplikácie a webovej stránky nebudeme vedome získavať online osobné údaje o deťoch a v iných situáciách tieto údaje získavame iba ak je to relevantné a ak to povoľujú právne predpisy.

 

Na spracovanie Vašich osobných údajov vždy potrebujeme dôvod („účel“) a právny základ, tak ako to povoľujú právne predpisy. Všetky osobné údaje, ktoré používa aplikácia a webová stránka, sa budú ukladať do Vášho zariadenia bez našej kontroly, alebo budú používané službou Google Analytics, ako je opísané nižšie.

 

(I) OSOBNÉ ÚDAJE, KTORÉ SPRACÚVAME, KEĎ POUŽÍVATE NAŠU APLIKÁCIU

(A) Kontaktné údaje používateľov

 

TYP ÚDAJOV: kontaktné údaje (vrátane mena, priezviska, e-mailovej adresy), dátum narodenia a pohlavie.

 

ÚČEL: umožniť Vám nainštalovať aplikáciu, vytvoriť profil (vrátane hesla), zdieľať a prijímať informácie  alebo služby prispôsobené (personalizované) Vašim potrebám. A tiež vyriešiť problémy alebo poskytnúť odpovede na Vaše otázky (podľa potreby). 

 

PRÁVNY ZÁKLAD: súhlas (podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR),plnenie našej zmluvy s Vami (podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR), a náš oprávnený záujem (poskytnúť Vám aplikáciu a zlepšiť funkčnosť aplikácie) (podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR).

 

DOBA UCHOVÁVANIA: osobné údaje sa budú uchovávať iba dovtedy, dokedy si budete priať (pozrite si časť „Aké sú vaše práva“ nižšie) alebo po dobu, po ktorú veríme, že je to nevyhnutné pre účely poskytnutia našich služieb, podľa toho, čo nastane skôr. V žiadnom prípade však nebudú Vaše osobné údaje uchovávané po dobu viac ako troch rokov po tom, ako ukončíte používanie našej aplikácie. Ak by ste chceli získať ďalšie informácie o našich dobách uchovávania údajov, obráťte sa na: support-sk@klarify.me

 

ZDROJ ÚDAJOV: osobné údaje sa budú získavať z informácií, ktoré nám poskytnete pri vytváraní profilu prostredníctvom našej aplikácie.

 

POŽIADAVKA NA POSKYTOVANIE ÚDAJOV A DÔSLEDKY NEPOSKYTNUTIA  INFORMÁCIÍ: poskytnutie Vašich osobných údajov sa vyžaduje na účely vytvorenia profilu a bez týchto osobných údajov nezískate maximum z aplikácie a prehľadov prispôsobených (personalizovaných) Vaším potrebám.

 

(B) Údaje o používaní aplikácie

 

TYP ÚDAJOV: analytické údaje o Vašom používaní aplikácie (behaviorálne údaje), údaj či sú zapnuté alebo vypnuté oznámenia (môžu zahŕňať upozornenia, zvuky a ikony), ako aj údaj, či ste nám dali povolenie na zasielanie tzv. „newsletterov“.

 

ÚČEL: prispôsobenie používateľského prostredia, prispôsobenie obsahu a poskytovanie obsahu určeného a prispôsobeného (personalizovaného) pre Vás. Sledovanie funkčnosti aplikácie a správania používateľov, aby sme mohli zlepšiť používateľské prostredie.

 

PRÁVNY ZÁKLAD: súhlas (podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR) a náš oprávnený záujem (poskytnúť Vám aplikáciu a zlepšiť funkčnosť aplikácie) (podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR).

 

DOBA UCHOVÁVANIA: osobné údaje sa budú uchovávať iba dovtedy, dokedy si budete priať (pozrite si časť „Aké sú vaše práva“ nižšie) alebo po dobu, po ktorú veríme, že je to nevyhnutné pre účely poskytnutia našich služieb, podľa toho, čo nastane skôr. V žiadnom prípade však nebudú Vaše osobné údaje uchovávané po dobu viac ako troch rokov po tom, ako ukončíte používanie našej aplikácie. Ak by ste chceli získať ďalšie informácie o našich dobách uchovávania údajov, obráťte sa na: support-sk@klarify.me

 

ZDROJ ÚDAJOV: osobné údaje sa budú získavať z informácií, ktoré nám poskytnete a zo spôsobu, akým využívate našu aplikáciu.

 

POŽIADAVKA NA POSKYTOVANIE ÚDAJOV A DÔSLEDKY ICH NEPOSKYTNUTIA: získavanie osobných údajov môžete kedykoľvek zastaviť v nastaveniach aplikácie, ale bez týchto údajov nebudeme schopní zabezpečiť, že získate maximum z funkcionality aplikácie a prehľadov prispôsobených (personalizovaných) Vašim potrebám.

 

 (C) Údaje o zdraví

 

TYP ÚDAJOV: údaje o zdraví, ktoré ste nám poskytli.

 

ÚČEL: prispôsobenie používateľského prostredia, prispôsobenie obsahu a poskytovanie obsahu určeného pre Vás.
Môžeme tiež anonymizovať údaje, ktoré budu prevedené na súhrnné údaje používané na štatistické, marketingové a výskumné účely.

 

PRÁVNY ZÁKLAD: súhlas (podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) a čl. 9 ods. 2 písm. a) GDPR).

 

DOBA UCHOVÁVANIA: osobné údaje sa budú uchovávať iba dovtedy, dokedy si budete priať (pozrite si časť „Aké sú vaše práva“ nižšie) alebo po dobu, po ktorú veríme, že je to nevyhnutné pre účely poskytnutia našich služieb, podľa toho, čo nastane skôr. V žiadnom prípade však nebudú Vaše osobné údaje uchovávané po dobu viac ako troch rokov po tom, ako ukončíte používanie našej aplikácie. Ak by ste chceli získať ďalšie informácie o našich dobách uchovávania údajov, obráťte sa na: support-sk@klarify.me.

 

ZDROJ ÚDAJOV: osobné údaje sa budú získavať z informácií, ktoré nám poskytnete.

 

POŽIADAVKA NA POSKYTOVANIE ÚDAJOV A DÔSLEDKY ICH NEPOSKYTNUTIA: bez týchto osobných údajov nebudeme schopní zabezpečiť, že budú peľové informácie presné a prispôsobené pre Vás.

 

(II) ÚDAJE O POSKYTOVATEĽOCH ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI

TYP ÚDAJOV: kontaktné údaje (ako sú názov poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, adresa poskytovateľa zdravotnej starostlivosti (príp. miesto výkonu samostatnej zdravotníckej praxe), špecializácia, titul, meno a priezvisko lekára (ktorý vykonáva samostatnú zdravotnícku prax, príp. odborného zástupcu, ak je poskytovateľom zdravotnej starostlivosti oprávnená právnická osoba) (ak sú tieto údaje dostupné v zdrojoch uvedených nižšie),  telefónne číslo a emailová adresa), ktoré sú verejne dostupné v zdrojoch uvedených nižšie.

 

ÚČEL: poskytnúť kontaktné údaje poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v aplikácii používateľom pre uľahčenie vyhľadania odbornej pomoci prostredníctvom poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.

 

PRÁVNY ZÁKLAD: náš oprávnený záujem (podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR), ako aj oprávnený záujem používateľa aplikácie. Našim oprávneným záujmom je zlepšiť a vyvíjať funkcionalitu a možnosti aplikácie pre používateľov, ktorý budú mať jednoduchý prístup k osobným údajom, ktoré sú inak dostupné aj vo verejne dostupných zdrojoch. Oprávneným záujmom používateľa je mať možnosť jednoduchým spôsobom vyhľadať poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, v rámci aplikácie.

 

DOBA UCHOVÁVANIA: údaje sa budú uchovávať iba po dobu, po ktorú veríme, že je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné pre účely poskytovania služieb aplikácie. V žiadnom prípade však nebudú Vaše osobné údaje uchovávané po dobu viac ako troch rokov po tom, ako bude ukončené fungovanie aplikácie, ako takej. Ak by ste chceli získať ďalšie informácie o našich dobách uchovávania osobných údajov, obráťte sa na: support-sk@klarify.me

 

ZDROJE ÚDAJOV: údaje budú získavané z verejne dostupných zdrojov, najmä z internetových stránok samosprávnych krajov (ako napr. ).

 

POŽIADAVKA NA POSKYTOVANIE ÚDAJOV A DÔSLEDKY NEPOSKYTNUTIA: Neexistuje požiadavka na poskytnutie týchto osobných údajov. Tieto osobné údaje (kontaktné údaje) sú získané z verejne dostupných zdrojov (uvedených vyššie) a budú použité na rovnaký účel, za akým boli zverejnené. Pokiaľ si želáte zmeniť niektorú z týchto informácii, alebo si prajete, aby Vaše osobné údaje neboli v aplikácií uvádzané, prosím kontaktujte support-sk@klarify.me.


(III) ÚDAJE ZO SIETE FACEBOOK A INSTAGRAM

Na našu prítomnosť na sieťach Facebook a Instagram (ďalej samostatne alebo spoločne na účely tejto (iii) časti “tieto služby”) sa vzťahuje nasledovné:

 

Vezmite, prosím, na vedomie, že registráciou na sieti Facebook a/alebo Instagram ste, okrem iného, súhlasili so zásadami ochrany osobných údajov sietí Facebook alebo Instagram, ktoré sa vzťahujú aj na facebookovú stránku a instagramový profil našej spoločnosti.

 

V zásade nevieme ovplyvniť spracúvanie osobných údajov týmito službami. Radi by sme poukázali na fakt, že Facebook a Instagram vytvárajú na vlastnú zodpovednosť profil Vášho využívania našich stránok na týchto sieťach. Na tento účel tieto služby využívajú vlastný analytický nástroj. Od týchto služieb dostávame anonymné štatistiky. Tieto služby nám neposkytujú možnosť deaktivovať tento profil. Zásady spracúvania osobných údajov Facebooku nájdete tu: https://www.facebook.com/policy.php. Zásady spracúvania osobných údajov Instagramu nájdete tu: https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content.

Pokiaľ nás budete kontaktovať prostredníctvom našej stránke na Facebooku alebo Instagramu (e-mailom alebo súkromnou správou), budeme spracúvať Vaše nasledovné osobné údaje:

 

TYP ÚDAJOV: kontaktné informácie (ako sú meno, priezvisko, prezývka, emailová adresa), komentáre a iné informácie, ktoré poskytujete prostredníctvom našich profilových stránok na sociálnych sieťach (príspevky, ktoré označíte ako “Páči sa mi”, komentáre, otázky, ktoré položíte, atď.).

 

ÚČEL: spracovanie Vašich požiadaviek a odpovedania na Vaše otázky alebo na Vaše komentáre na našu komunikáciu prostredníctvom týchto služieb. Niekedy prikladáme k našej komunikácii na sieti Facebook prihlasovací formulár pre našu marketingovú komunikáciu. Vaše osobné údaje využívame výlučne na vykonanie prihlásenia k odberu našej marketingovej komunikácii a následne na to, aby sme Vám poskytli informácie a služby prispôsobené Vaším potrebám.

 

PRÁVNY ZÁKLAD: spracovanie nevyhnutné pre naše oprávnené záujmy (podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR), ako je uvedené v rámci účelu.

 

DOBA UCHOVÁVANIA: tak dlho, ako je potrebné pre naplnenie účelu (doba uchovávania bude podrobovaná pravidelným kontrolám). V žiadnom prípade Vaše osobné údaje nebudú spracúvané po dobu dlhšiu ako tri roky od začatia spracúvania.

 

POŽIADAVKA NA POSKYTOVANIE ÚDAJOV A DÔSLEDKY NEPOSKYTNUTIA: Nemusíte nám poskytnúť Vaše osobné údaje a kedykoľvek nás môžete požiadať, aby sme Vaše osobné údaje nespracúvali.

 

Upozorňujeme tiež, že ostatní používatelia týchto služieb môžu vidieť, čo na týchto službách uverejňujete, akým spôsobom komunikujete s našou profilovou stránkou na sociálnych sieťach, teda ktoré príspevky označíte ako “Páči sa mi”, Vaše komentáre alebo otázky, ktoré nám položíte, atď. Pokiaľ si želáte viac informácii o tom ,ako spracúvame vaše osobné údaje, prosím kontaktujte: support-sk@klarify.me

 

(IV) ÚDAJE, KTORÉ SPRACÚVAME, KEĎ POUŽÍVATE NAŠU WEBOVÚ STRÁNKU


(A) Kontaktné údaje a údaje o obsahu Vašej komunikácie

 

TYP ÚDAJOV: kontaktné údaje (vrátane mena, priezviska, čísla mobilného telefónu a e-mailovej adresy) a obsah Vašej komunikácie.

 

ÚČEL: umožniť Vám prihlásiť sa na účely odberu marketingovej komunikácie a dostávať informácie o službách určených Vašim potrebám (tzv. newsletters). Rovnako Vaše osobné údaje môžu byť spracúvané, pre účely prípadného vyriešenia Vášho problému alebo poskytnutia odpovede na Vaše otázky (podľa potreby), v prípade že sa s nami spojíte prostredníctvom kontaktného formulára na našej webovej stránke.

 

PRÁVNY ZÁKLAD: súhlas (podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR) pre marketingovú komunikáciu a naše oprávnené záujmy (podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR) vyriešiť problémy alebo poskytnúť odpovede na Vaše otázky.

 

DOBA UCHOVÁVANIA: pokiaľ je to potrebné na stanovený účel (doba uchovávania bude predmetom pravidelného posúdenia). V žiadnom prípade Vaše osobné údaje nebudú spracúvané po dobu dlhšiu ako tri roky od ukončenia nášho právneho vzťahu.

 

ZDROJ ÚDAJOV: osobné údaje sa od Vás budú získavať, ak sa s nami spojíte alebo sa zaregistrujete pre odber našej marketingovej komunikácie.

 

POŽIADAVKA NA POSKYTNUTIE ÚDAJOV A DÔSLEDKY NEPOSKYTNUTIA: osobné údaje nie ste povinný poskytnúť a kedykoľvek sa môžete odhlásiť z možnosti odberu marketingovej komunikácie (tzv. „newsletterov“).

 

(B) Technické údaje

 

TYP ÚDAJOV: technické údaje (vrátane adresy IP)

 

ÚČEL: analyzovať spôsoby a návyky (v angličtine: browsing patterns) používateľov webovej stránky, aby sme mohli prevádzkovať, rozvíjať a zlepšovať našu webovú stránku.

 

PRÁVNY ZÁKLAD: spracovanie je nevyhnutné pre naše oprávnené záujmy (podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR), ako je uvedené v rámci účelu.

 

DOBA UCHOVÁVANIA: určíme primeranú dobu uchovávania technických údajov a pri určovaní toho, čo je vhodné, zvážime množstvo, povahu a citlivosť osobných údajov, potenciálne riziko poškodenia v dôsledku neoprávneného použitia alebo zverejnenia Vašich osobných údajov, účely, na ktoré spracúvame Vaše osobné údaje, či môžeme tieto ciele dosiahnuť inými prostriedkami, a tiež príslušné právne, regulačné alebo iné požiadavky. Vaše osobné údaje nebudeme za žiadnych okolností spracúvať po dobu dlhšiu ako tri roky, odkedy tieto osobné údaje získame. Ak by ste chceli získať ďalšie informácie o našich dobách uchovávania údajov, obráťte sa na: support-sk@klarify.me

 

ZDROJ ÚDAJOV: pri interakcii s naším webovým serverom automaticky získavame technické údaje o Vašom vybavení, akciách a vzoroch prehliadania. Tieto údaje získavame pomocou súborov cookie alebo podobných technológií. Prečítajte si nižšie uvedenú časť „Súbory cookie“.

 

POŽIADAVKA NA POSKYTOVANIE ÚDAJOV A DÔSLEDKY NEPOSKYTNUTIA: svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby odmietal všetky alebo niektoré súbory cookie. Ak však súbory cookie zakážete alebo odmietnete, niektoré časti našej webovej stránky sa môžu stať neprístupnými alebo nebudú správne fungovať. Prečítajte si nižšie uvedenú časť „Súbory cookie“.

 

(V) AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE A PROFILOVANIE

Aby sme Vám mohli poskytnúť vysoko kvalitné produkty a služby určené a prispôsobené Vašim potrebám a očakávaniam, môžeme používať automatické nástroje a typy nástrojov. Nástroje ktoré používame, sú opísané v časti „Súbory cookie“ nižšie (a týkajú sa iba webovej stránky). Nebudete však podliehať žiadnym rozhodnutiam založeným výlučne na automatizovanom spracovaní osobných údajov (vrátane profilovania), ktoré by mohli mať právne účinky alebo by Vás významne ovplyvnili podobným spôsobom.

 

KOMU BUDEME POSKYTOVAŤ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE (PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV)

(I) ZAMESTNANCI SPOLOČNOSTI ALK A EXTERNÍ SPRACOVATELIA

 

Príjemcami Vašich osobných údajov budú zamestnanci subjektov patriacich do skupiny ALK a externí spracovatelia poskytujúci konkrétne služby a spracúvajúce osobné údaje v našom mene a iba v súlade s našimi pokynmi. Vaše osobné údaje dostanú iba v nevyhnutnom rozsahu, pričom podliehajú povinnosti zachovávať mlčanlivosť a po podpísaní príslušných právnych dokumentov. Úplný zoznam subjektov tvoriacich skupinu ALK je k dispozícii tu: https://www.alk.net/affiliate-list. Ak prenášame osobné údaje mimo Európskeho hospodárskeho priestoru, zabezpečíme im podobný stupeň ochrany zavedením primeraných záruk.

 

(II) NEZÁVISLÉ TRETIE STRANY

 

Vaše osobné údaje budeme môcť poskytnúť tretím stranám (napríklad právnym zástupcom), ak by to bolo potrebné na zistenie, uplatnenie alebo obranu právnych nárokov alebo štátnym orgánom, ak to vyžadujú právne predpisy, alebo v prípade potreby nezávislým audítorom tretích strán.

GOOGLE ANALYTICS

Naša aplikácia a web používajú službu Google Analytics. Google Analytics nám umožňuje analyzovať a vylepšovať používateľskú skúsenosť lepším pochopením toho, ako interagujete s našou aplikáciou a webovou stránkou. Ďalšie informácie o tom, ako Google Analytics zhromažďuje a spracováva údaje, ako aj o tom, ako môžete kontrolovať údaje odosielané spoločnosti Google, nájdete na stránke Google „Ako spoločnosť Google používa údaje, keď používate webové stránky alebo aplikácie našich partnerov“ (nachádza sa na adrese www.google.com/policies/privacy/partners).

 

Google Analytics tiež používa súbory cookie na zhromažďovanie štandardných údajov internetového denníka a údajov o správaní návštevníkov v anonymnej forme. Anonymné údaje generované súbormi cookie Google Analytics o vašom používaní našej aplikácie a webovej stránky (vrátane vašej IP adresy) sa prenášajú do spoločnosti Google a zostavujú sa do súhrnných štatistických prehľadov, ktoré používame na optimalizáciu obsahu aplikácií a webových stránok. Svoje reklamné preferencie môžete ovládať alebo sa odhlásiť z niektorých reklamných produktov Google (t. j. súborov cookie Google Analytics) návštevou Správcu predvolieb reklám Google, ktorý je momentálne dostupný na https://google.com/ads/preferences.

 

SÚBORY COOKIE A PODOBNÉ TECHNOLÓGIE

Naša webová stránka používa súbory cookie a podobné technológie. Viac informácií o súboroch cookie a podobných technológiách používaných na tejto webovej lokalite nájdete v našich zásadách používania súborov cookie. Viac informácií o tom, čo sú súbory cookie, nájdete tu a viac informácií o právnych predpisoch EÚ týkajúcich sa súborov cookie nájdete tu. Môžete odstrániť všetky súbory cookie, ktoré sa už nachádzajú v počítači, a môžete nastaviť väčšinu prehliadačov, aby zabránili ich umiestneniu. Ak to urobíte, pravdepodobne budete musieť manuálne upraviť niektoré preferencie vždy, keď navštívite webové stránky a niektoré služby a funkcie nemusia fungovať. Okrem toho môžete svoj prehliadač nastaviť tak, aby sa odhlásil zo záujmovo orientovanej reklamy od zúčastnených poskytovateľov na stránke http://www.networkadvertising.org, kde nájdete podrobnosti o tom, ako sa odhlásiť.

 

Ak je potrebný súhlas na použitie súborov cookie a podobných technológií, získame ich prostredníctvom kontextového okna so súhlasom, pri Vašej návšteve webovej stránky.

 

Upozorňujeme Vás, že táto stránka nereaguje na „Nesledovať“ signály z internetových prehliadačov.

 

Viac informácií o súboroch cookie a podobných technológiách používaných na našej webovej stránke nájdete v zásadách týkajúcich sa súborov cookie.

Okrem súborov cookies a podobných technológií uvedených v našej politike súborov cookies (nazývané ako "Ďalšie informácie") používame na tejto stránke technologickú službu nazvanú Clarity od spoločnosti Microsoft na analýzu vzorov prehliadania zákazníkov za účelom porozumenia skúsenostiam našich používateľov a zlepšenia nášho webu. Clarity používa súbory cookies a iné technológie na zhromažďovanie údajov o správaní našich používateľov a ich zariadeniach (ako technické údaje (vrátane adresy internetového protokolu v anonymizovanej forme), geografickú polohu (krajinu) a preferenciu jazyka). Clarity tieto informácie ukladá do pseudonymizovaného používateľského profilu. Ani Clarity, ani my tieto informácie nebudeme používať na identifikáciu jednotlivých používateľov alebo na ich spájanie s ďalšími údajmi o konkrétnom používateľovi. Ďalšie podrobnosti nájdete v zásadách ochrany osobných údajov od spoločnosti Microsoft kliknutím na tento odkaz. Alternatívne kliknite sem pre viac informácií o podmienkach používania služby Clarity. Ak nechcete, aby sa vaše údaje zbierali na analytické alebo personalizačné účely, môžete sa zo súborov cookies odhlásiť.

 

BEZPEČNOSŤ

 

Vykonávame príslušné technické a organizačné opatrenia na ochranu Vašich osobných údajov a na zabezpečenie toho, aby sa tieto údaje spracúvali v súlade s platnými právnymi predpismi a normami.

 

AKÉ SÚ VAŠE PRÁVA

 

Ak si chcete uplatniť ktorékoľvek zo svojich práv, obráťte sa na nás pomocou našich kontaktných údajov uvedených na začiatku týchto zásad.

 

(I) PRÍSTUP A OPRAVA

Máte právo na prístup k Vašim osobným údajom, ako aj právo nechať opraviť nepresné osobné údaje.

Máte právo získať kópiu svojich osobných údajov, ktoré Vám budú poskytnuté spôsobom, ktorý bude rešpektovať práva a súkromie iných osôb.

Máte tiež právo požiadať nás, aby sme Vám poskytli všetky dôležité informácie týkajúce sa spracúvania Vašich osobných údajov.

 

(II) PRENOS ÚDAJOV

Máte právo dostať osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, v prenosnom formáte (štruktúrovaný, bežne používaný a strojovo čitateľný formát) a nechať si ich preniesť k sebe alebo, ak je to možné, priamo inému subjektu alebo osobe, ktorú si výslovne vyberiete.

Upozorňujeme Vás, že osobné údaje Vám budú poskytnuté takým spôsobom, aby sa rešpektovali práva a súkromie iných osôb.

 

(III) PRÁVO NAMIETAŤ 

Máte právo namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov, ktoré sa spracúvajú na základe našich oprávnených záujmov, ak vo Vašej situácii existuje niečo konkrétne, čo Vás núti namietať proti spracovaniu z dôvodu, že sa domnievate, že to ovplyvní Vaše základné práva a slobody. Máte tiež právo namietať proti spracovaniu týchto osobných údajov na účely priameho marketingu a to aj bez uvedenia dôvodu.

 

(IV) PRÁVO ODVOLAŤ SÚHLAS 

Ak ste nám dali súhlas na spracúvanie Vašich osobných údajov, máte právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Na tento účel nám môžete poslať e-mail na adresu data.protection@alk.net alebo sa na nás obráťte pomocou vyššie uvedených kontaktných údajov. Taktiež môžete kedykoľvek vymazať Vaše osobné údaje, ktoré o Vás zozbierala aplikácia prostredníctvom nastavení. Týmto spôsobom sa nevymažú anonymizované osobné údaje používané na štatistické účely.

Vaše odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania na základe súhlasu pred jeho odvolaním.

 

(V) PRÁVO NA VÝMAZ (PRÁVO „NA ZABUDNUTIE“) 

Máte právo požiadať o vymazanie a nepokračovanie v spracúvaní Vašich osobných údajov. Nemusíme však byť vždy schopní vyhovieť Vašej žiadosti o vymazanie z konkrétnych právnych dôvodov (napr. ak je potrebné niektoré osobné údaje stále uchovávať z daňových dôvodov). V takom prípade Vás na tieto dôvody upozorníme a poskytneme Vám odhadovaný čas, kedy sa tieto údaje budú môcť odstrániť. Upozorňujeme Vás, že právo na vymazanie sa nevzťahuje na vymazanie súhrnných údajov používaných na štatistické, marketingové a výskumné účely (ktoré neobsahujú žiadne osobné údaje).

 

(VI) OBMEDZENIE SPRACÚVANIA 

Namiesto vymazania môžete požiadať o obmedzenie prístupu k Vašim údajom. Ďalšie spracovanie údajov s obmedzeným prístupom sa môže uskutočniť iba s Vašim súhlasom alebo z dôvodov výslovne stanovených platnými právnymi predpismi.

Ak by obmedzenie nebolo možné z oprávnených právnych dôvodov, budete o týchto dôvodoch výslovne informovaný pred zrušením obmedzenia.

 

(VII) SŤAŽNOSŤ 

Ak máte záujem podať sťažnosť, obráťte sa na nás pomocou našich kontaktných údajov alebo nám zašlite e-mail na data.protection@alk.net.

 

(VIII) PRÁVO PODAŤ SŤAŽNOSŤ DOZORNÉMU ORGÁNU 

Ak sa domnievate, že spracovanie Vašich osobných údajov porušuje právne predpisy EÚ alebo právne predpisy členského štátu, máte právo podať sťažnosť príslušnému dozornému orgánu v členskom štáte, v ktorom máte obvyklý pobyt, miesto výkonu práce alebo v ktorom došlo k údajnému porušeniu.

V Slovenskej republike je takýmto dozorným orgánom: Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava.

 

ZMENY TÝCHTO ZÁSAD

Tieto zásady ochrany osobných údajov sa môžu priebežne aktualizovať. Ak vykonáme významné zmeny, upozorníme Vás na to prostredníctvom oznámenia na webovej stránke alebo v aplikácii pred nadobudnutím účinnosti zmeny a prípadne Vám pošleme priame oznámenie o zmene.